شهید علی محمودی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1344/10/01        محل تولد: روشک

تاریخ شهادت:    1364/03/14        محل شهادت: مهران      

محل دفن: روشک

یگان خدمتی: ارتش

1111