شهید محمد رضا گیدسکی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1342/01/04       محل تولد: روستای منصورآباد

تاریخ شهادت:    1366/06/10       محل شهادت: جاده اسلام آباد به ماهیدشت

محل دفن: روستای رهیزگ

یگان خدمتی: ارتش

محمد رضا گیدسکی1

شهید غلامرضا گیدسکی

نام پدر: حجی حسن

تاریخ تولد:         1345/07/02       محل تولد: روستای رهیزگ

تاریخ شهادت:    1365/09/11       محل شهادت: رود کارون

محل دفن: روستای رهیزگ

یگان خدمتی: سپاه

غلامرضاگیدسکی1