شهید حسن رضا مختاری

نام پدر: مختار

تاریخ تولد:         1345/03/10       محل تولد: روستای رقیه آباد

تاریخ شهادت:    1367/04/04       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: روستای رقیه آباد

یگان خدمتی: سپاه

124شهید حسن رضا مختاری