شهید محمدحسین  رئوف

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1341/00/00        محل تولد: رقه

تاریخ شهادت:    1360/09/13        محل شهادت: بستان

محل دفن: رقه

یگان خدمتی: بسیج

رئوف محمدحسين

شهید غلامحسین نظری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1341/00/00        محل تولد: رقه

تاریخ شهادت:    1360/09/09        محل شهادت: بستان

محل دفن: رقه

یگان خدمتی: بسیج

نظري غلامحسين

شهید حسین اکبرپور ثانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1343/00/00        محل تولد: رقه

تاریخ شهادت:    1363/05/04       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: رقه

یگان خدمتی: ارتش

اکبرپورثاني حسين

شهید حسن باقری

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1343/00/00        محل تولد: رقه

تاریخ شهادت:    1365/11/09        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: رقه

یگان خدمتی: سپاه

باقري حسن

شهید عباسعلی غلامیان

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1337/00/00        محل تولد: رقه

تاریخ شهادت:    1365/11/06       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: رقه

یگان خدمتی: بسیج

غلاميان عباس‌علي

شهید محمد غلامیان

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1342/00/00        محل تولد: رقه

تاریخ شهادت:    1361/05/07       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: رقه

یگان خدمتی: بسیج

غلاميان محمد

شهید محمدعلی ابراهیم زاده

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1346/00/00        محل تولد: رقه

تاریخ شهادت:    1366/11/27        محل شهادت: ماووت

محل دفن: رقه

یگان خدمتی: سپاه

ابراهيم‌‌زاده محمدعلي

شهید محمد حسن وکیل زاده

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1341/00/00        محل تولد: رقه

تاریخ شهادت:    1364/06/19        محل شهادت: اشنویه

محل دفن: رقه

یگان خدمتی: بسیج

وكيل‌زاده محمدحسن

شهید محمدعلی وکیل زاده

نام پدر: حجی محمد

تاریخ تولد:         1345/00/00        محل تولد: رقه

تاریخ شهادت:    1364/06/19        محل شهادت: جنوب

محل دفن: رقه

یگان خدمتی: بسیج

وكيل‌زاده محمدعلي

شهید جواد وفایی مقدم

نام پدر: محمدباشی

تاریخ تولد:         1352/00/00        محل تولد: رقه

تاریخ شهادت:    1374/01/01        محل شهادت: بندرعباس

محل دفن: رقه

یگان خدمتی: ارتش

وفائي‌مقدم جواد