شهید عزیزالله حبیبی

نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد:         1330/09/07       محل تولد: رضویه(آبخورگ)

تاریخ شهادت:    1360/11/24      محل شهادت: سومار

محل دفن: رضویه(آبخورگ)

یگان خدمتی: بسیج

عزيز الله حبيبي ف حبيب الله1 copy

شهید منصور رضوی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد:         1342/03/06        محل تولد: سبزوار

تاریخ شهادت:    1360/11/24        محل شهادت: چزابه

محل دفن: رضویه(آبخورک)

یگان خدمتی: بسیج

منصور رضوي ف محمود1 copy