شهید جواد مردانی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1344/01/01        محل تولد: رزدنبل

تاریخ شهادت:    1364/04/14        محل شهادت: کوشک      

محل دفن: رزدنبل

یگان خدمتی: ارتش

130