شهید حسن بخشی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/01/04       محل تولد: روستای چاهدراز

تاریخ شهادت:    1365/02/10       محل شهادت: فاو      

محل دفن: روستای رای

یگان خدمتی: سپاه

;;