شهید محمد علی عجمی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1343/03/02        محل تولد: دوحصاران

تاریخ شهادت:    1364/07/18      محل شهادت:  جزیره مجنون  

محل دفن:  دو حصاران

یگان خدمتی: ارتش

شهید محمد علی عجمی