شهید عباس طاهری نوری

نام پدر: عید محمد

تاریخ تولد:         0000/00/00        محل تولد: —-

تاریخ شهادت:    1386/02/29       محل شهادت: بندان-بنر     

محل دفن: ——

یگان خدمتی: انتظامی

عباس طاهری نوری