شهید علی اکبر عابدینی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1336/02/10       محل تولد: روستای دوست آباد

تاریخ شهادت:    1361/01/02       محل شهادت: دزفول     

محل دفن: روستای دوست آباد

یگان خدمتی: سپاه

1156