شهید رسول مرادیان عشقی

نام پدر: جهانگیر

تاریخ تولد:         1373/04/07       محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1393/06/12      محل شهادت: زاهدان

محل دفن: ده محمد

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

رسول مرادیان عشقی1

شهید علیرضا مقدم

نام پدر: برات اله

تاریخ تولد:         1373/11/06        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1393/06/12        محل شهادت: زاهدان

محل دفن: ده محمد

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

علیرضا مقدم1