شهید رضا مولایی

نام پدر: جهان بیک

تاریخ تولد:         1346/02/02       محل تولد: روستای ده ته

تاریخ شهادت:    1366/10/09       محل شهادت: جاده      

محل دفن: روستای ده ته

یگان خدمتی: سپاه

رضا مولایی1