شهید محمدعلی بارانی خالص

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1339/04/12       محل تولد: روستای عباس آباد

تاریخ شهادت:    1362/05/26       محل شهادت: محور چابهار ایرانشهر      

محل دفن: روستای دهک اسکیونگ

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

محمد علی بارانی خالص1