شهید حبیب رضائی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1338/03/01        محل تولد: دهنو

تاریخ شهادت:    1367/06/18       محل شهادت: جنوب

محل دفن: دهنو فاطمه برات

یگان خدمتی: بسیج

حبيب رضايي1

شهید عباس رضائیان

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد:         1350/03/02        محل تولد: دهنو

تاریخ شهادت:    1367/06/18       محل شهادت: جاده برازجان

محل دفن: دهنو فاطمه برات

یگان خدمتی: بسیج

عباس رضائيان ف اسد الله1 copy