شهید علی علی آبادی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1341/01/15        محل تولد: دهشک

تاریخ شهادت:    1361/10/27        محل شهادت: موسیان      

محل دفن: دهشک

یگان خدمتی: ارتش

180