شهید علی اصغر هنرمند 

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد:         1345/01/07       محل تولد: روستای دهسلم

تاریخ شهادت:    1364/11/22       محل شهادت: فاو      

محل دفن: روستای دهسلم

یگان خدمتی: سپاه

شهید علی اصغر هنرمند1