شهید علی اکبر نوروزی

نام پدر: ذبیح اله

تاریخ تولد:         1343/01/02        محل تولد: روستای دم روباه

تاریخ شهادت:    1365/04/06       محل شهادت: میمک

محل دفن: روستای دم روباه

یگان خدمتی: ارتش

660شهید علی اکبر نوروزی 001