شهید محمد بدره

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1323/02/17        محل تولد: فهالنج

تاریخ شهادت:    1365/01/27       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: دشتغران

یگان خدمتی: بسیج

محمد بدره ف عباس1 copy

شهید محمد علیزاده

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1345/12/01       محل تولد: دشتغران

تاریخ شهادت:    1364/12/24       محل شهادت: فاو

محل دفن: دشتغران

یگان خدمتی: سپاه

محمد عليزاده ف محمد علي1 copy

شهید ابوالقاسم قدرتی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1344/01/05        محل تولد: دشتغران

تاریخ شهادت:    1362/08/28       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: دشتغران

یگان خدمتی: سپاه

ابوالقاسم قدرتي ف غلامرضا1 copy

شهید احمد محمدی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1341/00/00        محل تولد: حجت آباد

تاریخ شهادت:    1363/01/15        محل شهادت: مهاباد

یگان خدمتی: سپاه

احمد محمدي ف غلامحسين1 copy

شهید احمد حیدری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1344/01/15        محل تولد: دشتغران

تاریخ شهادت:    1362/05/08       محل شهادت: مهران

محل دفن: دشتغران

یگان خدمتی: بسیج

احمد حيدري ف محمد1 copy

شهید داود حسن زاده

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1346/08/12        محل تولد: مجیدیه

تاریخ شهادت:    1362/08/28       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: دشتغران

یگان خدمتی: بسیج

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

شهید رجبعلی شجاعی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1326/03/10        محل تولد: دشتغران

تاریخ شهادت:    1365/09/30        محل شهادت: آبادان

محل دفن: دشتغران

یگان خدمتی: بسیج

رجب علي شجاعي ف عباس1 copy

شهید سیف الله شیردل

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1347/08/15        محل تولد: دشتغران

تاریخ شهادت:    1364/04/24        محل شهادت: اشنویه

محل دفن: دشتغران

یگان خدمتی: بسیج

سيف الله شيردل ف غلامعلي1 copy

شهید غلامرضا قاضی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1345/06/02        محل تولد: حجت آباد

تاریخ شهادت:    1361/02/29        محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: دشتغران

یگان خدمتی: بسیج

غلامرضا قاضي ف حسن1 copy

شهید غلامعلی قلی زاده

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1318/07/23        محل تولد: دشتغران

تاریخ شهادت:    1363/05/05        محل شهادت: نقده

محل دفن: دشتغران

یگان خدمتی: بسیج

غلامعلی قلی زاده1