شهید کریم داد نادی

نام پدر: غلام رضا

تاریخ تولد:         1343/01/02            محل تولد: روستای دستگرد

تاریخ شهادت:    1366/09/01       محل شهادت: حاج عمران      

محل دفن: روستای دستگرد

یگان خدمتی: ارتش

کریم داد نادی1