شهید  رضا مرادپوری

نام پدر: فیض الله

تاریخ تولد:         1363/01/01       محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1387/08/21       محل شهادت: عشق آباد

محل دفن: دستگردان

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

رضا مرادپوری

شهید عباس شیردل

نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد:         1346/02/01        محل تولد: دستگردان

تاریخ شهادت:    1367/04/13        محل شهادت: سردشت      

محل دفن: دستگردان

یگان خدمتی: سپاه

عباس شيردل ف حبيب1 copy

شهید عباسعلی خاوری

نام پدر: زین العابدین

تاریخ تولد:         1346/11/01        محل تولد: دستگردان

تاریخ شهادت:    1367/03/09        محل شهادت: دربندی فان      

محل دفن: دستگردان

یگان خدمتی: سپاه

عباسعلي خاوري ف زين العابدين1 copy