شهید حسین حیدری

نام پدر: نظر

تاریخ تولد:         1341/03/10        محل تولد: روستای دستجرد

تاریخ شهادت:    1358/09/29       محل شهادت: ………      

محل دفن: روستای دستجرد

یگان خدمتی: ……..

حسین حیدری1