شهید حسین فلاحی گمنج

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1339/05/07       محل تولد: دزگ

تاریخ شهادت:    1365/10/21      محل شهادت: شلمچه

محل دفن: دزگ

یگان خدمتی: بسیج

1242

شهید عید محمد عباسی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1348/07/01        محل تولد: دزگ

تاریخ شهادت:    1373/04/13        محل شهادت: بیرجند-اسدیه

محل دفن: دزگ

یگان خدمتی: سپاه

1256