شهید علم آریا

نام پدر: اله داد

تاریخ تولد:         1339/02/01        محل تولد: دره عباس

تاریخ شهادت:    1361/02/06        محل شهادت: جاده شادگان سوسنگرد

محل دفن: دره عباس

یگان خدمتی: ارتش

علم آریا

شهید علی اکبر سالخورده مقدم

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1344/02/10        محل تولد: دره عباس

تاریخ شهادت:    1364/11/21        محل شهادت: فاو

محل دفن: دره عباس

یگان خدمتی: روحانی

علی اکبر سالخورده مقدم

شهید موسی اکبر پور

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1344/02/10        محل تولد: دره عباس

تاریخ شهادت:    1363/12/21        محل شهادت: بهمن شیر

محل دفن: دره عباس

یگان خدمتی: ارتش

موسی اکبرپور