شهید محمد رسول مصطفایی درمیان

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1335/08/09        محل تولد: درمیان

تاریخ شهادت:    1361/04/29        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: درمیان

یگان خدمتی: ارتش

محمدرسول مصطفایی

شهید محمد حمزه ای درمیان

نام پدر: محمد یعقوب

تاریخ تولد:         1339/04/04        محل تولد: درمیان

تاریخ شهادت:    1380/01/28        محل شهادت: ارتفاعات غربی خلف و دره چرم

محل دفن: درمیان

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

محمد حمزه ای

شهید محمد یعقوب سالاری درمیان

نام پدر: دوست محمد

تاریخ تولد:         1343/11/25        محل تولد: درمیان

تاریخ شهادت:    1362/09/14        محل شهادت: مریوان

محل دفن: درمیان

یگان خدمتی: ارتش

محمد یعقوب سالاری