شهید مهدی صوفی زاده

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1343/02/05       محل تولد: دارج

تاریخ شهادت:    1367/04/21      محل شهادت: شرهانی

محل دفن: دارج

یگان خدمتی: ارتش

1299