شهید مصطفی جاجنگی درمیان

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         1344/01/07        محل تولد: دادران

تاریخ شهادت:    1366/12/09        محل شهادت: فکه

محل دفن: دادران

یگان خدمتی: ارتش

مصطفی جاجنگی