شهید  حسین اعتصامی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/12/01        محل تولد: خوگ

تاریخ شهادت:    1366/06/16        محل شهادت: باختران

محل دفن: خوگ

یگان خدمتی: ارتش

360

شهید غلامرضا رحمتیان(خوگی)

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1343/03/15        محل تولد: خوگ

تاریخ شهادت:    1364/03/29       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: خوگ

یگان خدمتی: ارتش

102

شهید قربان بسکابادی

نام پدر: محمد تقی

تاریخ تولد:         1344/01/05        محل تولد: خوگ

تاریخ شهادت:    1365/05/20        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: خوگ

یگان خدمتی: ارتش

110