شهید رجبعلی حسن پور

نام پدر: مولا

تاریخ تولد:         1345/01/10        محل تولد: خونیک

تاریخ شهادت:    1365/10/26        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: خونیک

یگان خدمتی: ارتش

3128