شهید محمد رضایی

نام پدر: محمد رضا

تاریخ تولد:         1345/01/18       محل تولد: خونیک تجن

تاریخ شهادت:    1362/11/07       محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: خونیک تجن

یگان خدمتی: بسیج

1

شهید محمد حسین نخعی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1345/10/15       محل تولد: خونیک تجن

تاریخ شهادت:    1362/11/6       محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: خونیک تجن

یگان خدمتی: بسیج

2

شهید محمد حسین خزاعی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1336/03/04       محل تولد: خونیک تجن

تاریخ شهادت:    1362/11/06       محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: خونیک تجن

یگان خدمتی: بسیج

4

شهید هادی خزاعی خونیک

نام پدر: احمد

تاریخ تولد:         1362/01/01       محل تولد: خونیک تجن

تاریخ شهادت:    1365/10/07       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: خونیک تجن

یگان خدمتی: سپاه

3

شهید غلامرضا خزاعی

نام پدر: غلامحسن

تاریخ تولد:         1343/12/03       محل تولد: خونیک تجن

تاریخ شهادت:    1366/11/01       محل شهادت: ماووت

محل دفن: خونیک تجن

یگان خدمتی: سپاه

5