شهید  علی ابراهیمی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1346/07/10        محل تولد: روستای خونیک

تاریخ شهادت:    1365/10/23        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: روستای خونیک

یگان خدمتی: سپاه

147شهيد علي ابراهيمي