شهید غلام خسروی

نام پدر: محمد جان

تاریخ تولد:         1338/01/03        محل تولد: خونیکسار

تاریخ شهادت:    1379/10/07        محل شهادت: خونیکسار

محل دفن: خونیکسار

یگان خدمتی: بسیج

غلام خسروی