شهید حسن بهمدی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1348/09/02       محل تولد: روستای نوغاب خور

تاریخ شهادت:    1376/11/30       محل شهادت: سه چنگی دیگ رستم

محل دفن: گلزار شهدای روستای خور

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

761حسن بهمدي

شهید غلامحسین خلیلی

نام پدر: رضاقلی

تاریخ تولد:         1343/01/02        محل تولد: روستای خور

تاریخ شهادت:    1366/06/03        محل شهادت: قصر شیرین (ارتفاع 402)     

محل دفن: گلزار شهدای روستای خور

یگان خدمتی: ارتش

605غلامحسين خليلي

شهید مهدی زنگویی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1355/06/01        محل تولد: روستای خور

تاریخ شهادت:    1376/11/30        محل شهادت: سه چنگی دیگ رستم      

محل دفن: گلزار شهدای روستای خور

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

769مهدي زنگويي

شهید علی اکبر  قربانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1357/01/02        محل تولد: روستای خور

تاریخ شهادت:    1380/11/25        محل شهادت: مرز گزیک

محل دفن: گلزار شهدای روستای خور

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

966شهید علی اکبر قربانی