شهید سید کاظم محمد پور

نام پدر: سید هاشم

تاریخ تولد:         1339/08/20        محل تولد: خورزاد

تاریخ شهادت:    1362/01/22        محل شهادت: جنوب فکه      

محل دفن: خورزاد

یگان خدمتی: بسیج

سید کاظم محمد پور

شهید سید حسین صفایی

نام پدر: سید ضیا الدین

تاریخ تولد:         1345/12/09        محل تولد: خورزاد

تاریخ شهادت:    1365/06/12        محل شهادت: شلمچه     

محل دفن: خورزاد

یگان خدمتی: بسیج

سید حسین صفایی

شهید سید عباس مظلوم

نام پدر: سید محمد

تاریخ تولد:         1347/08/07        محل تولد: خورزاد

تاریخ شهادت:    1366/11/03        محل شهادت: ماووت     

محل دفن: خورزاد

یگان خدمتی: بسیج

سید عباس مظلوم