شهید سید خلیل حسینی

نام پدر: سید غلامرضا

تاریخ تولد:         1342/02/10        محل تولد: خوان

تاریخ شهادت:    1361/02/10        محل شهادت: کرخه نور

محل دفن: خوان

یگان خدمتی: سپاه

سید خلیل حسینی

شهید سید هاشم حسینی

نام پدر: سید جلال

تاریخ تولد:         1344/01/10        محل تولد: خوان

تاریخ شهادت:    1361/04/23        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: خوان

یگان خدمتی: بسیج

سید هاشم حسینی

شهید سید علیرضا حسینی

نام پدر: سید عباس

تاریخ تولد:         1345/04/10        محل تولد: خوان

تاریخ شهادت:    1362/08/28        محل شهادت: پنجوین

محل دفن: خوان

یگان خدمتی: روحانی

سید علیرضا حسینی

شهید رمضان مصطفوی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1346/01/10        محل تولد: خوان

تاریخ شهادت:    1364/12/07        محل شهادت: مریوان

محل دفن: خوان

یگان خدمتی: بسیج

رمضان مصطوفی