شهید  علی آرین پور

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1339/01/01        محل تولد: خشک

تاریخ شهادت:    1362/08/28        محل شهادت: پنجوین

محل دفن: خشک

یگان خدمتی: بسیج

190

شهید  علیرضا مزدور

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/01/09        محل تولد: خشک

تاریخ شهادت:    1366/04/29        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: خشک

یگان خدمتی: سپاه

170

شهید علی داد جمعه خشک

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1341/11/01        محل تولد: خشک

تاریخ شهادت:    1366/02/23       محل شهادت: بانه

محل دفن: خشک

یگان خدمتی: بسیج

133

شهید مهدی باهوش

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1338/01/20        محل تولد: خشک

تاریخ شهادت:    1362/01/20        محل شهادت: شرهانی

محل دفن: خشک

یگان خدمتی: بسیج

1372

شهید  هادی جوان فکر

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1342/01/09        محل تولد: خشک

تاریخ شهادت:    1367/01/20       محل شهادت: سر پل ذهاب

محل دفن: خشک

یگان خدمتی: ارتش

1350

شهید منوچهر مصباحی

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         1345/02/20        محل تولد: خشک

تاریخ شهادت:    1366/02/16       محل شهادت: سومار

محل دفن: خشک

یگان خدمتی: ارتش

1274