شهید محمد رضا خسروآبادی

نام پدر:حسن

تاریخ تولد:         1334/03/10        محل تولد: خسروآباد

تاریخ شهادت:    1365/03/19       محل شهادت: مریوان      

محل دفن: خسروآباد

یگان خدمتی: بسیج

محمدرضا خسروآبادی