شهید علیرضا کاظمی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1345/05/01        محل تولد: خسروآباد

تاریخ شهادت:    1366/02/09       محل شهادت: دیوان دره

محل دفن: خسروآباد

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

علیرضا کاظمی1