شهید احمد محمدی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1348/03/09        محل تولد: روستای خزان

تاریخ شهادت:    1365/10/01        محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: روستای خزان

یگان خدمتی: بسیج

187شهید احمد محمدی

شهید غلامحسن مرتضایی خزان

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1345/09/09        محل تولد: روستای خزان

تاریخ شهادت:    1365/02/24        محل شهادت: حاج عمران  

محل دفن: روستای خزان

یگان خدمتی: سپاه

852غلامحسين مرتضايي