شهید حسن شکاری

نام پدر: ولی الله

تاریخ تولد:         1349/08/02       محل تولد: روستای خروعلیا

تاریخ شهادت:    1369/05/07      محل شهادت: زاهدان

محل دفن: روستای خرو علیا

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

حسن شكاري ف ولي الله1 copy

شهید حسین فرحبخش

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/02/10        محل تولد: روستای خرو علیا

تاریخ شهادت:    1361/01/22        محل شهادت: شرهانی

محل دفن: روستای خرو علیا

یگان خدمتی: بسیج

حسين فرحبخش ف محمد1 copy