شهید عباسعلی رضائی

نام پدر: حجی ذبیح

تاریخ تولد:         1342/01/03       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/10/28       محل شهادت: خرمشهر      

محل دفن: روستای خرو

یگان خدمتی: سپاه

1