شهید سید علی کریمی

نام پدر: سید مهدی

تاریخ تولد:         1346/10/01        محل تولد: خرواج

تاریخ شهادت:    1364/04/24        محل شهادت: اشنویه     

محل دفن: شاهیک قاین

یگان خدمتی: بسیج

1203