شهید  محمد حسینی راد

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1347/01/01        محل تولد: روستای خراشاد

تاریخ شهادت:    1364/04/21        محل شهادت: کرخه

محل دفن: روستای خراشاد

یگان خدمتی: بسیج (جهاد سازندگی)

462سيدمحمد حسيني راد

شهید  محمد خراشادی زاده

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1346/01/02        محل تولد: روستای خراشاد

تاریخ شهادت:    1365/10/25        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: روستای خراشاد

یگان خدمتی: سپاه

172شهید محمد خراشادیزاده

شهید محمدعلی خراشادی زاده

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1345/01/01        محل تولد: روستای خراشاد

تاریخ شهادت:    1364/12/12       محل شهادت: چوارته

محل دفن: روستای خراشاد

یگان خدمتی: سپاه

173محمّدعلي خراشاديزاده

شهید سیدمصطفی علی آبادی

نام پدر: سیدحسین

تاریخ تولد:         1343/09/01        محل تولد: روستای خراشاد

تاریخ شهادت:    1362/05/28        محل شهادت: سلماس

محل دفن: روستای خراشاد

یگان خدمتی: بسیج

171سيد مصطفي علي آبادي

شهید  سهراب کفگی نژاد

نام پدر: بشیر

تاریخ تولد:         1342/01/03        محل تولد: روستای خراشاد

تاریخ شهادت:    1361/08/18       محل شهادت: سومار

محل دفن: روستای خراشاد

یگان خدمتی: ارتش