شهید محمدرضا صولتی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1344/04/14       محل تولد: روستای میان آباد

تاریخ شهادت:    1366/10/01       محل شهادت: چنگوله      

محل دفن: روستای خدا آفرید

یگان خدمتی: سپاه

محمد رضا صولتي ف حسن1 copy