شهید حسین مهری

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1347/00/00        محل تولد: خانیک یگی

تاریخ شهادت:    1365/10/25        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: مجد

یگان خدمتی: بسیج

مهري حسين

شهید محمد حسین توکلی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1348/00/00        محل تولد: مجد

تاریخ شهادت:    1369/11/14        محل شهادت: مجتمع شهید چراغچی

محل دفن: مجد

یگان خدمتی: سپاه

توكلي محمدحسين

شهید غلامرضا اسدی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1348/00/00        محل تولد: مجد

تاریخ شهادت:    1365/11/06        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: مجد

یگان خدمتی: بسیج

اسدي غلامرضا

شهید بمانعلی چوپانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1348/00/00        محل تولد: مجد

تاریخ شهادت:    1365/11/06        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: مجد

یگان خدمتی: بسیج

چوپاني بمانعلي