شهید  محمد حسین صفری

نام پدر: محمد تقی

تاریخ تولد:         1342/01/04        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/11/26        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: خانیک

یگان خدمتی: سپاه

1

شهید  غلامحسین ناظری

نام پدر: حسنعلی

تاریخ تولد:         1340/07/15        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1367/04/31        محل شهادت: سومار

محل دفن: خانیک

یگان خدمتی: جهاد

2

شهید محمد علی ناظری

نام پدر: علیمراد

تاریخ تولد:         1346/10/14        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/01/21       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: خانیک

یگان خدمتی: بسیج

3

شهید محمد حسین ناظری

نام پدر: حسن علی

تاریخ تولد:         1344/01/04        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/11/06        محل شهادت: مریوان

محل دفن: خانیک

یگان خدمتی: ارتش

4

شهید محمد ابراهیم نظری

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1339/07/18        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/11/22        محل شهادت: اروندرود

محل دفن: خانیک

یگان خدمتی: سپاه

5