شهید  برات امینی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1338/07/09        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/04/15        محل شهادت: گیلان غرب

محل دفن: خانکوک

یگان خدمتی: سپاه

1

شهید  حسین جعفر زاده خانکوک

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1344/11/01        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/02/07        محل شهادت: سومار

محل دفن: خانکوک

یگان خدمتی: سپاه

2

شهید علی کاظمی خانکوک

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد:         1343/04/17        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/08/11       محل شهادت: سومار

محل دفن: خانکوک

یگان خدمتی: ارتش

3

شهید محمد تقی گمنام خانکوک

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1347/11/26        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1367/02/12        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: خانکوک

یگان خدمتی: بسیج

4

شهید علی دادخواه

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1349/09/26        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1366/11/23        محل شهادت: ماووت

محل دفن: خانکوک

یگان خدمتی: سپاه

5