شهید ولی الله قاسمی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1320/02/05        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1375/03/13        محل شهادت: زاهدان

محل دفن: خوانشرف

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

ولي الله قاسمي1

شهید حسن اسکتی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/03/09        محل تولد: روستای خوانشرف

تاریخ شهادت:    1365/04/12        محل شهادت: مهران

محل دفن: روستای خوانشرف

یگان خدمتی: سپاه

شهید حسن آسکتی1

شهید عباس اسکتی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1338/07/01        محل تولد: شهر نهبندان

تاریخ شهادت:    1361/02/10        محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: روستای خوانشرف

یگان خدمتی: بسیج

شهید عباس آسکتی1

شهید حسین محمدی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/06/07      محل تولد: روستای خوانشرف

تاریخ شهادت:    1367/12/21        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای خوانشرف

یگان خدمتی: بسیج

شهید حسین محمدی1

شهید نصرت الله کاظمی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1338/01/01        محل تولد: روستای خوانشرف

تاریخ شهادت:    1365/08/11        محل شهادت: زاهدان_سانحه هواپیما

محل دفن: روستای خوانشرف

یگان خدمتی: ارتش

شهید نصرت اله کاظمی1

شهید جاویدالاثر علی همایون مهر

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1332/09/20        محل تولد: شوسف

تاریخ شهادت:    1361/02/10        محل شهادت: ……

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: بسیج

شهید علی همایون مهر1