شهید مهدی فاضلی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1349/06/22       محل تولد: روستای حلوان

تاریخ شهادت:    1370/03/10       محل شهادت: زاهدان

محل دفن: روستای حلوان

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

مهدي فاضلي1