شهید پرویز گواهی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1345/08/08        محل تولد: حسین آباد گواهی

تاریخ شهادت:    1366/04/02       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: حسین آباد گواهی

یگان خدمتی: سپاه

پرویز گواهي1