شهید رضا اردونی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1342/07/25       محل تولد: حسین آباد رزاق

تاریخ شهادت:    1362/01/24       محل شهادت: ابوغریب      

محل دفن: حسین آباد رزاق

یگان خدمتی: ارتش

رضا اردونی